Privatumo politika

Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas –WWW.LILIBOUTIQUE.LT

2. (liliboutique.lt) – elektroninė parduotuvė

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra
apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi
tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4)
visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo
asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
5. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.
6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje
el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą
kartą įvedama registruojantis el. parduotuvėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar
asmeniniame kompiuteryje.
9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais
duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio,
psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
10. Asmens duomenų valdytojas – nurodote savo įmonės pavadinimą arba Vardą ir Pavardę jei
esate fizinis asmuo.
11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų
rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis nurodote savo domeną.
12. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.
13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris,
kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami
pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas
prie interneto, identifikuoti.

14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje

taisyklės“.

15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti

asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

16. (Nurodote savo domeną) Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų
rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis (Nurodote savo domeną)
siūlomomis Paslaugomis.
17. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti (
www.

liliboutique

.lt
) Pirkėjų Asmens duomenis
nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir (Nurodote savo domeną) Paskyroms.

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS
18. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą
tvarkyti jo Asmens duomenis.
Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu (Nurodote savo
domeną).
19. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad (Nurodote savo domeną) yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių
ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių
turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant
informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis,
Privatumo politika ir kitais dokumentais.
20. Pirkėjas gali atlikti pirkimo (Nurodote savo domeną) veiksmus prisiregistravęs prie (Nurodote
savo domeną), taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama
pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo
adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
21. Asmenys, norintys registruotis (Nurodote savo domeną), privalo pateikti savo elektroninį pašto
adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats
suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto
adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
21.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų
teisingumą atsakingas Pirkėjas;
21.2. ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką
"Ištrinti visus mano duomenis".
21.3. parsisiųsti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką
"Parsisiųsti visus mano duomenis".
III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
22. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP
adresas (Nurodote savo domeną) būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai (Nurodote
savo domeną) suteikia Pirkėjui teisę registruojantis (Nurodote savo domeną) arba pateikiant
užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,
telefono numeris, IP adresas (Nurodote savo domeną) būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros
tikslais.
23. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant
tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje (Nurodote savo domeną) teikiamas
paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo
nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros
 tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų
Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų
pateikimo momento.
24. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus
šiuos atvejus:
24.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
24.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių
pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
24.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, (Nurodote savo domeną) pasirūpinus
rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
24.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
24.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
25. Pirkėjas turi šias teises:
25.1. prisijungęs prie savo paskyros parsisiųsti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką
"Parsisiųsti visus mano duomenis";
25.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti
bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio
pašto adresu;
25.3. prisijungęs prie savo paskyros ištrinti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką "Ištrinti visus
mano duomenis".;
25.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu
atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje (Nurodote
savo domeną);
25.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį
pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
26. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių
tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens
tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam
asmens tapatybės identifikavimui.
27. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų
naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas
iš (Nurodote savo domeną) kaip pardavėjo ar iš Partnerių, įskaitant sutinka, kad jo Asmens
duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo
tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.
28. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio
valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir
tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
29. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi (Nurodote savo domeną)
paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo
siekiant įgyvendinti Privatumo politikos numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali
būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio aktyvaus
Pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų
reikalavimus juos saugoti.
30. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo
pateikiami Asmens duomenys (Nurodote savo domeną) būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų
veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės
vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus.
31. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų
Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik
Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, taip pat visi (Nurodote savo
domeną) puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
32. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie (Nurodote savo domeną)
Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems
tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis,
jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus
pažeidimus informuoti Pardavėją.
33. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek,
kiek tai būtina pagal (Nurodote savo domeną) vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais
duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta
tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos
institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu
Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems
teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus
teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
34. Administruodamas (Nurodote savo domeną) ir diagnozuodamas galimus sutrikimus
Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
35. Pirkėjas suteikia teisę (Nurodote savo domeną) rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo
Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir
kituose (Nurodote savo domeną) dokumentuose.
36. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas
galioja tik į priekį.
37. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra
surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie
teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į (Nurodote savo domeną) elektroniniu pašto adresu prašydamas
sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi (Nurodote savo
domeną) neprisiregistravęs, ir gavęs iš (Nurodote savo domeną) atsakymą, kuriame pastebi
netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo
skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris
naudojasi (Nurodote savo domeną) prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie
savo Paskyros.  (Nurodote savo domeną) turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis
arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi,
asmenybę.
38. Jeigu (Nurodote savo domeną) abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali
sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į (Nurodote savo domeną)
elektroninio pašto adresu (Nurodote savo el. paštą).
V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
40. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės (Nurodote savo
domeną) paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją
Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio (Nurodote savo domeną) internetinės parduotuvės
lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui,
elektroninės parduotuvės (Nurodote savo domeną) lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas,
patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje
Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas
savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės
parduotuvės (Nurodote savo domeną) funkcijos jam gali neveikti.
Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę
informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Apie bet kokius Privatumo politikos

pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 42 punkte.